Kuruluş

 

PROJENİN ÖZETİ

PROJENİN ADI: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, PROJE- 2023
PROJENİN AMACI... KULÜPLERİ VE TOPLULUKLARI ÖGRENCİ MERKEZLİ YENİDEN YAPILANDIRMA.

PROJENİN ADI:GAZİ ÜNİVERSİTESİ PROJE - 2023..
PROJENİN AMACI:KULÜPLERİ VE TOPLULUKLARI ÖĞRENCİ MERKEZLİ YENİDEN YAPILANDIRMA ...
SONUÇ -Online ortamda otuz bin öğrencinin örgütlü olduğu 130 topluluğun vizyon ve misyon hedefleri doğrultusunda üç dilde yıllık planlama özeliğinde planın etkinliklerini akademik liderin öncülüğünde yaptıran , ulusal ve uluslar arası her ünıversite ile ortak etkinliğe yönlendiren , sosyalleştiren, öz güveni geliştiren, iletişime açık, bilgiyi uygulama düzeyinde kullandıran, analitik düşünmeyi teşvik eden zamanı planlamayı öğreten bu sistem günde 20 etkinliğin organizasyonuna onay veren fonksiyonu ile 30 bin öğrenciyi faaliyete katmıştır.Etkinliklerin yol haritası özelliğinde olan amaçlar ulusal ve uluslar arası düzeyde öğrenciyi sosyal grubu ile buluşturmaktadır.Tüm ilgililerin denetimine ve izlemesine açık olan sistem bir akademisyen tarafından yönlendirip denetlenmektedır.Üniversiteler arası gelişmişlik farkınıda azaltabilen bu yapılanma öğrencilerin kurduğu, Topluluklar TV vasıtası ile etkinliklerini dünya ile paylaşma avantajına sahiptir.Bu yapılanma sadece Gazi Üniversitesinde vardır.Birden fazla ilmi disiplinden istifade edilerek 2.5 yılda meydane getirilen bu sistemin gelirleri ve harcamaları standart olup denetime açık ve şeffaftır.Bu yapının fiziki ortamı ögrenci toplulukları koordinasyon merkezindedir.Topluluklar için tasarlanmış paket bilgisayar programı ile beş nİtelikli elaman tarafından yürütülen sistemin etkinlikleri öğrencileri hayata hazırlayan nitelikli kazanımlar olduğu görülmüştür.

 

 

PROJENİN ADI: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, PROJE- 2023
PROJENİN AMACI: KULÜPLERİ VE TOPLULUKLARI ÖĞRENCİ MERKEZLİ SOSYAL KÜLTÜREL VE AKADEMİK OLARAK YENİDEN YAPILANDIRMA.

 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ORTAMINA TAŞINMASI,

AKADEMİK LİDER KAVRAMININ TOPLULUKLARDA FONKSİYONEL HALE GELMESİ,

ULUSAL VE ULUSLARARASI FAALİYETE  AÇACAK   BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİ KULLANMA,

 BÜYÜK ÖĞRENCİ KİTLELERİNİN TOPLULUK YAPISINDA YER ALMASI PLANLANMIŞTIR,

DENETLENEBİLİR ŞEFFAF BİR YAPIDA PLANLANACAK OLAN BU SİSTEM,

 BİR AKADEMİSYEN TARAFINDANDA YÖNETİLMESİ PLANLANMAKTADIR,

ONLİNE ORTAMDA OLUŞACAK SİSTEMİN KURULMASI BU YAPILANMANIN HEDEFİNİ OLUŞTURMAKTADIR.

 

 

1- MEVCUT TOPLULUKLARIN İHTİYAÇ ANALİZLERİ VE PROBLEMLERİ

Öğrenci toplulukları hantal bir yapıdadır. Faaliyet yapmak isteyen öğrenci toplulukları mevzuat ve makam engellerine takılmaktadırlar.   Bu yapı öğrenciyi çağın gerekleri ile buluşturmamaktadır. Belirlenen hedefler program geliştirme ölçütlerine uymamakta birkaç amaçsız  gezi yapmaktan öteye genelde gidilememektedir. Akademik hayatın gereği olan dergi çıkarmak,  öğrenci kongresi yapmak, konferans düzenlemek, proje oluşturmak, paydaş kurumları tanımak onlarla ortaklaşa projeler yapmak, etkinlik düzenlemek, üniversitenin vizyon ve misyonuna katkı sunmak çalıştığı ilmi disiplinin popülâsyonu ile ulusal ve uluslar arası alanda ilişki kurmak bu sosyal gurupla faaliyet yaptıracak evrensel değer ve kriterleri algılayamamak toplulukların mevcut halinin önemli problemleri olarak gözükmektedir.
 Şehir üniversitelerinde fakülte binaları şehrin farklı yerlerinde olduğundan üniversite öğrencilerin birbirini tanıyamayışı kurum kültürü ve mensubiyet duygusunu olumsuz etkilemektedir. Öğrencinin sosyalleşme sürecini, disiplinler ve fakülteler arası işbirliği anlayışını olumsuz etkilemektedir.

Topluluklara danışmanlık yapan öğretim üyeleri öğrenci faaliyetlerinin aslında hiç bir yerinde değillerdir. Topluluk danışmanına akademik lider statüsü ile yeni bir misyon yükleyerek dinamik bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

Bilişim teknolojisi ile öğrenci toplulukları ilişkisizdir.  Bu teknoloji öğrenciye nitelik kazandıracak bir programla böylece yeniden yapılanmalıdır.Öğrenci toplulukları üniversite içi ve dışına iletişime açık birden fazla yabancı dilde de evrenselleşmeyi başaracaklardır. Yılık faaliyet planları online ortamda görülebilmeli her topluluğun ulusal ve uluslar arası alanda iş birliği yapması kolaylaştırılmalıdır.

TOPLULUKLARI AKADEMİK HAYATA HAZIRLAYICI YAŞANTILAR 

Bunun için konferans, öğrenci kongresi proje çalışmaları, yıllık faaliyet planında etkinlikler olarak yer almalı, öğrenciyi makale yazmaya özendirici, online masrafsız  e- dergi çıkartılmalıdır.

Topluluklar iş birliği yapacağı paydaş kurumları tanımamaktadır. Topluluğun amaçları ile paydaş kurumların iş birliği stratejileri anlatılmalı akademik lidere böyle bir misyon yüklenmelidir.

Topluluklar staj, mezun izleme, ortak etkinlik yapma yeterliliğinde değiller. Bu niteliklerin kazandırılması gerekmektedir.

Topluluk mensubu öğrencilerde öz güven, kurumu temsil etme ,kuralara uyma ,zamanını planlayabilme, iletişim becerileri, hitap etme, arkadaş edinme, sosyalleşme özeliklerinin yetersizliği gözlenmiştir. Bu nitelikleri kazandıracak sistematiğin kurulması gerekmektedir.

Topluluğa mensup öğrencilerin iş başarma koordine olma karar verme ön yargılardan uzak objektif olma analiz sentez ve bilgiyi uygulama düzeyinde kullanabilme yeterliliği olmadığı görüşülmüştür. Bu nitelikleri kazandıracak sistematiğin kurulması gerekmektedir.

Problemleri Çözme Süreçleri:

Topluluklar problemlere göre hazırlanan program anlayışında yeniden ele alınmalı, her aşaması yeni kriterlerle problemi çözecek  amaçları gerçekleştirecek yapılanmalar kurulmalıdır.  Yapılanmanın her aşaması gözlem, nitel, deneme - yanılma, yöntemi ile test edilmelidir. Yeni yapılanmanın son test aşaması kurulan yapının  fonksiyonelliliğini test edici mahiyette olmalıdır. Bağımsız web sitesinin , personel linki ,üye linki ,üye listesi linki ,tanıtım video linki, etkinlik video linki ,e-dergi linki, format dilekçe linki ,standartlaştırma linki ,site hazırlama linki , fonksiyon bakımından test edilmelidir.yeni yapılanmanın öğrenci davranışları üzerindeki etkiside test edilmelidir.Bunun için geliştirilecek beşli liker tipi ölçek ile topluluk mensubu öğrenci davranışları üzerindeki etkisi test edilmeli yüzde onluk yanılma payı esas kabul edilerek yüzde seksen beş olumlu yönde davranış değişikliği hedeflenmelidir. Yüzde seksen olumlu yönde görülen öğrenci davranışları toplukların yeniden yapılandırılma çalışmasını olumlu yönde olduğu kanaati ile elde ettiğimiz verilerle temel gerekçeleri oluşturarak uygulamanın senato karanına sunulması teklif edilmelidir.

Kurulan bu yapı ayrı bir bilgisayar paket programı ile bağımsız hale getirilerek başka üniversitelere hizmet satma anlayışında düşünülmelidir. Bu yapı ile taşra üniversiteleri ile kalkınmış üniversiteler arasın da öğrenci bakımından iş birliği akademik faaliyetlerle kolaylaşabilir. Böylece dünyada ileri gitmiş üniversitelerle iş birliği iletişimi  de kolaylaşmış olabilecektir.

Sistemin değerlendirilmesi her yılın sonunda faaliyetleri meydana getiren etkinliklerdir. Her etkinlik için verilen format dilekçede öğrenciye verilen destek ile öğrenci kazanımları aynı dilekçede görülmeli, ödül ve ceza yöntemini içeren yeni yapılanmanın faaliyet sonuçları yıl sonunda doğrulama  avantajı oluşturulmalıdır.Verilen etkinlik dilekçelerindeki toplam üniversitenin verdikleri ile  öğrenci kazanımları karşılaştırılarak yönetim anlayışı gözden geçirilebilir.

 

 

 A-TOPLULUKLARIN KURULUŞUNDAKİ KRONOLOJİK AŞAMALAR

1.AŞAMA: Topluluk Kurmak İsteyenlerin Zihinsel Kuruluşu:

Öğrenciler  doktorasını tamamlamış  bir öğretim üyesinin Akademik Liderliğinde ve Akademik Liderin çalıştığı ilmi disiplinin ışığında topluluk kurulması kararını beraberce alırlar.

Bu karara iştirak eden öğrenciler,1 başkan, 1 başkan yardımcısı,1 birinci sınıf temsilcisi,1 Teknik yazışmalar sorumlusu, 2 Web sitesi ve bilgisayar sorumlusu, 2 video çekim sorumlusu, 2 adres güncelleme, mezun izlemesorumlusu, 2 staj ve e- dergi sorumlusu, 2 Toplulukların olağan öğrenci kongresitertip ve arşiv sorumlusu, 2 Kurumlar arası proje, koordinasyon sorumlusu olmak üzere akademik liderle beraber 17 kişilik bir grubun kararı ile topluluklardan sorumlu rektör danışmanına başvurulur. Bu  öğrenciler  yönetim kurulunda zikredilen becerilerine  göre  görev alırlar.

 

2. Aşama  Amaç Yazma kriterleri

 

Grup ilgili Rektör Danışmanı yada Rektörün görevlendirdiği akademisyen ile yan yana gelerek beraberce zihinsel kuruluş aşamasını gerçekleştirir. Bu aşamada akademik liderin doktora çalışma alanı esas alınarak topluluğu bu alanla ilgili vizyon ve misyonu ortak akılla öğrencilerin akademik liderin yönlendirmesi ile beyin fırtınası ile oluşturulur.  Geleceğe  ve akademik liderin çalıştığı ilmi disiplinine atıf yapılır misyon olarak baz alınan ilmi disiplin yada bölümünün önemine vurgu yapılır .Türkiye ve Dünyadaki üniversitelerin kıyaslama noktasında ortak  projeler,konferanslar, öğrenci konferansları gibi açılım stratejileri belirlenen amaçlarda açık seçik anlaşılabilir biçimde yazılır.Amaçların yazılması uzun orta ve kısa vade planlamaları içerir, programcılık anlayışında bilişsel duyuşsal ve psikomotor alanlarda bireysel ve kurumsal   amaçlar  anlaşılabilir açık net cümlelerle  yazılır.Yazılan amaçlar topluluğun mensuplarının  anlayacağı  yol  haritası özeliğinde  olup mutlaka  öğrenci kongresi ,sempozyum,  panel,ödül verme ve sektördeki uygulamacılara ve alanında uzman hocalara konferans verdirmeulusal ve uluslar arası sempozyumlara gözlemci olarak katılma, mezun izleme biriminden feadback alıp seçmeli ders önerisinde bulunma  ortak   projeler kişisel gelişim programları sertifika programları online dergi çıkartma ve paydaş kurumları belirterek  amaclarda net olarak  yazılır.Her topluluk istemesi halinde  müzik, resim edebiyat tiyatro gibi sosyalleştirici alt yapı hobi gruplarını kuracaklarını amaçlarında belirte bilir.

Topluluk adı, ve amaçları kökü dışarı da bir kuruluşun  uzantısı olmamalıdır.Her topluluk kurulurken akademik liderin ya doktora çalışması yada anabilim dalı ile uyumlu mantık içersinde kurulmalı ve amaçlar bu anlayışı açaca şekilde yazılmalıdır. Düşünce Topluluğu, Yardım Gönüllüleri , Dünya Doktoru, Genç Düşünce gibi adlar topluluğun yaşama  dinamizmini  olumsuz  etkilediğinden tercih edilmemeli ,Topluluk adları  makine, kimya, paraşüt ,metal ,matematik ,Türkçe  vb. ilmi disiplini yansıtmalıdır.Topluluğun adının  ve  sosyal  popülasyonunun Türkiye de   ve dünyada ilmi karşılığı  olması  aranacaktır.Sosyal ve kültürel ihtiyaçlar toplulukların kuracakları alt çalışma hobigrupları vasıtası ile giderilecektir. Topluluk   evrensel  mantıkla kurulurken  muhatabı ilmi  disiplin ve popülasyonu  ulusal ve evrensel   buluşmaya   ve iş birliği  yapmaya değer   olmalıdır. Öğrenciye kaliteli  kazanım  sağlaması  gözetilmelidir. Bunun  için vizyon stratejileri  faaliyet planında  etkinlikler  bu kriterler ile  konulmalı ve gerçekleştirilmelidir.

Topluluk faaliyetlerinde stratejik işbirliği ve  paydaşlık yapacak kuruluşlar açıkça belli olmalıdır.Bunlar;  Tübitak,  Teknopark  ,Ulusal  Ajans ,Kültür  Bakanlığı , Spor Bakanlığı, Birleşmiş  Milletler Ofisi, Avrupa Birliği Ofisi gibi  açıkça  belirtilmeli  ve amaçların altına  paydaş  kurumlar  başlığı  ile  yazılmalıdır.

 

3.AŞAMA: Etkinlik planı yazma kriterleri

Topluluk akademik lideri, Topluluk yöneticileri ve üyeleri ile  yapılmalıdır. Belirlenen amaçlar doğrultusunda faaliyet planı koyar. Dönem sonunda prensip olarak  öğrenci kongresi konulur, ardından bir sonraki faaliyet planını üyeler ile yapma geleneği oluşturulur.Bunlar online ortamda okulun açılmasını takip eden ilk ayda ilan edilir.

İki dönemlik faaliyet planı yapılırken vizeler, finaller ve bayram tatilleri dikkate alınır. Etkinlik planına destek veren öğretim üyeleri kendi üniversitemizin temayüz etmiş emekli yâda görevli ulusal yâda uluslararası kurumlarda görevli akademisyenlerden tercih edilmelidir.Topluluğun etkinlerinde amacı ile örtüşmeyen medyatik kişiler tercih edilmemelidir.

Faaliyet planı yapılırken birinci etkinlik mutlaka amaçları gözden geçirip bir yıllık faaliyet planının etkinliklerini üyelerle paylaşmak ve görev dağılımı seklinde olmalıdır. Yıllık plan  yapılırken 8-10 etkinlikte topluluk üyelerine ve öğretim elemanlarına mümkün olduğu kadar eşit görev bölümü yapılmalıdır. Faaliyet planı yapılırken her etkinlik için 5 sütunun başında yazılı olan

  1. .Sütun etkinliğe katılan konuşmacının unvanı, adı soyadı, kurumu mutlaka yazılmalıdır.
  2. . Sütunda etkinliğin adres ve yeri açık bir  şekilde belirtilmelidir.
  3. . Sütunda etkinliğin yer ve saati yazılmalıdır.
  4. . Sütunda etkinliğin malzeme ve ihtiyaç listesi yazılmalıdır.
  5. . Sütunda etkinliğin öz kaynağı ( üniversite ) proje Avrupa Birliği vb. nereden olduğu yazılmalıdır.

Etkinlikler S.K.S desteği AB Projeleri, Kariyer, Sertifika Programları, Teknoparklarla iş birliği, Ulusal ve uluslar arası üniversitelerle iş birliği , topluluklararası iş birliği, topluluğun hitap ettiği ulusal ve uluslar arası popülâsyonu ile tanışma, alanında temayüz etmiş hocaları ile buluşma en son bilgilerden haberdar etme anlayışında  planlanır.

           ETKİNLİK PLANI: Yıllık faaliyet planında gösterilir.  Bu etkinlikte belirtilen konuşmacı ve etkinliğin yeri hiçbir zaman değişik kişilerle değişik yerlerde  yapılamaz.  İlan edilen yıllık  planda  ne ise   topluluk akademik lider ve yöneticileri  beyana  sadık  kalmak  durumundadırlar.    Prensip olarak bu beyan değişmez istisna durumlarda yılda bir  defa  ilgili yetkilinin  onayı ile  değişebilir.  Yalan beyan ya da farklı   yerde etkinliğin  yapılması  durumunda topluluğa verilen  otobüs  S.K.S üzerinden  maddi  destek  lüzumu  üzerine kesilir. Tekrarında topluluk  kapatılır. Topluluğun her etkinliğinin  akademik liderin  gözetiminde  yapılması zorunludur.  Topluluk  akademik lidere  sorumludur.  Akademik lider de    rektörlük  makamı yada  görevlendirdiği  danışman  yada   rektör   yardımcısına   karşı   sorumludur. Her topluluk amaçları doğrultusunda türkceden başka ikinci bir yabancı dilde (ingilizce, almanca, çince ,japonca vb) etkinlik planını kendi etkinlik sayfalarına koyacaklardır.

4.AŞAMA: Tanıtım Videosu hazırlama kriterleri

 

Tanıtım videosu standart tanıtma kuralları içinde olmalıdır. Üniversite toplulukları, üniversitenin rektörü, Rektör Danışmanı, ilgili Fakültenin Dekanı, akademik lider, topluluk başkanı,yönetim kurulu ve üyeler  topluluğun destek veren tüm hocaları  tanıtım videosunda yer alır. Topluluğun bu gösterimden sonra akademik lideri, topluluk başkanı yönetim kurulu üyelerin slayt halinde resimleri gösterilir. Görevleri ve telefon numaraları ,mailleri teker teker isimlerinin karşısına yazılır.Sonra üyelerin dahil olduğu fotoğraflar ve etkinlikler örnek olabilecek yada örnek etkinlikler slâyt anlayışında doldurulur. Mensubiyet oluşturucu okulu ve topluluğun örnek etkinliklerin olduğu Tanıtım Videosu hazırlanır.  Tanıtım Videosu standart  olup  başta  üniversite binası, Rektör ,topluluğun amacı, topluluklardan sorumlu danışmanı ,dekan, destek veren tüm öğretim üyeleri akademik  lider ile topluluk başkanı yönetim üyeleri ilgili  örnek etkinlikler olarak sıralanır.Tanıtım  Videosu  standart  olup  aksi  görüntüler tanıtım  videosunda  yer alamaz.Bu videolar aynı zamanda Üniversitenin tanıtma amaçları için kullanılır.

5.AŞAMA: Bürokratik Mevzuat Aşaması                                                     

Bu aşama  kuruluş aşamasıdır. Bürokratik mevzuatın aşıldığı bir aşamadır. Yukarıdaki  ilk  dört  aşama   tamamlandıktan  sonra   üyelerin topluluk kurmak istiyorum dilekçesi danışmanı kabul ediyorum dilekçesi ile dekanlık tarafından hazırlanan dosya  S.K.S. ye gelir. Burada resmi kuruluş  başlatılır. Bu kuruluş gerçekleştikten sonra öğrenci topluluklarında bilgisayardan sorumlu birim tarafından  online  ortamda hazırlanan  amaçlar etkinlik planı ve tanıtım videosunun yerleştirilmesi için öğrenci toplulukları koordinasyon merkezine  gelinir. Burada online ortama toplulukla ilgili işlemlerin nasıl  aktarılacağı topluluğun bilgisayardan sorumlu 2 kişisine gösterilir. Yani, Topluluk  Koordinasyon Merkezindeki teknik  elamanlar  tarafından yeni kurulan topluluğun ilgili elemanları eğitilir ve beraberce online ortama topluluğun web sitesi taşınır.Bu aşamada Topluluğun şifresi ve  dolabı  akademik   lidere  Rektörlük yetkilisi tarafından zimmetli verilir. Akademik  lider öğretim üyesi de şifreyi kullanmak üzere  topluluk  yönetim kuruluna  verir.

 

B – YENİ KURULAN TOPLULUĞUN ÇOK YÖNLÜ FONKSİYONLARI

 ETKİNLİK VİDEOSU ÇEKME

Online kütüphanecilik anlayışında  bilgiye ulaşma ve bilgiyi  arşivleme  fonksiyonu:

Etkinlik Videosu Çekimi: Her topluluk video çekiminden sorumlu iki teknik becerisi gelişmiş öğrenciye sahiptir.Yapılan her önemli etkinliğin  videosu çekilir. Öncelikle önemli olan konferanslar  online kütüphanecilik  anlayışında çekimi özenle yapılır. Çekimi yapılan video Topluluklar Koordinasyon Merkezinde ilgili birim tarafından topluluğun video  çekiminden sorumlu kişi ile beraber videonun online ortama taşınması berabece sağlanır.Böylece topluluğun ilgili yönetim kurulu üyeside eğitilmiş olur.

 

E-DERGİ ÇIKARTILMASI

Akademik hayata hazırlık  ve basının gücünü  stratejik kullanabilme fonksiyonu:

Bu aşamada yönetim kurulunda bulunan e-dergi sorumlusu akademik liderin üyelere verdiği problem cümleler doğrultusunda makale yazmaları istenir veya öğrenci kongresi sonuçları,öğrenci çalıştay sonuçları toparlanır. Word olarak yazılış hali ile  sorumlular tarafından Topluluk Koordinasyon Merkezinde ilgili dergi birimine iletilir.Makalelerin dergi formatına sokulması istenir. Makaleler topluluğun e-dergi linkinde sayılar halinde okuyucunun hizmetine sunulur. Çıkan her e-dergi bütün üyelerin mail adreslerine duyurulur. Duyurma işlemi Topluluk Koordinasyon Merkezindeki dergi sorumlusu birimince yapılır. Dergi, önemli ulaşılması gereken resmi yada özel kurum ve kuruluş yöneticilerine röportaj yapılma isteğiyle  ulaşma aracıdır. Dergide öğrenci makale yazarak akademik hayata hazırlanır. Basının gücünü toplulukların amacı doğrultusunda kullanmayı öğrenmiş olur.  topluluk  üyelerini  makale  yazmaya  teşvik ederek  akademik  hayata  hazırlamada önemli bir etki aracı olarak düşünülebilir.Bu derginin Gazi Üniversitesinde  seksen bin öğrenci ile paylaşıldığı   vurgulanarak  stratejik bir öğrenci gücü olarak  düşünülmelidir.

3.MEZUN İZLEME

Öğrencilerin staj istihdam hayatın içinden  gerçekleri kritik etme fonksiyonu:

Mezun izleme, üye güncelleme, staj ayarlama birimlerince takip edilir. Böylece mezun izleme, üye güncelleme, staj ayarlama birimi mezunla topluluk arasında köprü görevi görürken üye listesini güncelleyerek topluluklar koordinasyon merkezindeki ilgili birime vermekle görevlidir.Bu güncellenen üye listeleri tüm toplulukların  önemli etkinliklerini  duyurmada  bu   birime   hatırlatılmalıdır. Her yıl mutlaka   üye güncellemesi  zamanında yapılacak  topluluklar koordinasyon merkezine teslim edilmesi istenecektir.Mezunlar vasıtası ile alınan eğitim öğretimdeki eksikliklerimiz tespit edilip feadback anlayışında seçmeli ders önerisinde bulunularak Üniversite misyonuna ve vizyonuna katkı sunulacaktır.

4.PROJE YAZMA

 Paydaş kurumlarla  iş birliği yapma,  kariyer yönlendirme fonksiyonu  hayata  hazır hale  geliş:

Proje  koordinasyon  biriminin   sorumlulukları

Bu birim Akademik Liderinin öncülüğünde proje yazma, yapma   sertifika programları  düzenler. Kontrolündeki topluluk adına diyalog kurar. Bölümündeki hocalarla paydaş kurumlarla  ilişki   kurar. Bu birim  alanında temayüz  etmiş akademisyenlerle ilişki  kurma becerisine sahip olması  gerekmektedir.Bu birime akademik lider öncülük edecektir. Kişisel gelişim kursları ile proje yazma konusundada her topluluk sertifika proğramı düzenleyecektir.

 

 

C-TOPLULUKLARIN İŞLEYİŞ STRATEJİSİ

Topluluklar kurulum aşamasını gerçekleştirdikten sonra her topluluk kendi hedeflerini üyelerine anlatmak  zorundadır.  Her  etkinliğin  vizyon stratejisi  beraberce  belirlenmelidir.   Bu  zamanlama  eğitim öğretimin  sonunda son etkinliğe prensipte konulan  yaz aylarına da sarkabilen öğrenci kongre sonrası yapılmalıdır. Mümkün olmamışsa  yeni eğitim öğretim yılının ilk ayında tüm üyelerle beraber akademik  liderin yönlendirmesi ile bir yılık faaliyet planının etkinlikleri   belirlenir.  Bu etkinlikler de topluluk üyelerine bölüm hocalarına  roller görevler verilmesine dikkat edilir. Bir faaliyet planı en geç eğitim öğretim yılının ilk ayında yapılarak bittikten sonra bir daha plan değişmez.Değişiklik bilgi işlem biriminde  yapılacağından  müracaatı gerektirmektedir. Bu  durumun da ilgili Rektör danışmanı ya da Rektör yardımcısı bilgisi dahilinde değişiklik  en fazla bir defa yapabilir .Etkinlik yapan bölümler yaptığı etkinliği kırmızı ile boyayarak yaptığını teyit etmiş olur.Her topluluk belirlediği etkinliği 3/1in  yapmak zorundadır.Bu etkinlikleri yapmayan topluluk kapatılır.Ayrıca Mediko kendi bünyesinde topluluk açamaz.Topluluklar Fakülte ve Yüksekokullar,Bölümler ve Anabilim Dallarının bünyelerinde ihtiyaca göre birden fazla açılabilir.

Toplulukların  görev değişimi  topluluk  başkanlarında  demokratik seçimle  olur.Dernekler  kanunu  statüsünde  seçim   yapılır.  Akademik  lider  yada uygun görülen  biri divan başkanlığı  yaparak  seçim süreci  tamamlanmış  olunur.

Seçilen Yönetim Kurulu  akademik lider  öncülüğünde   rektörlük yetkilisine takdim edilir. Rektör danışmanı  yada yardımcısının  onayı ile  olan  yeni yönetim  göreve  atanmış olur.Yönetim kurulundan üye çıkarma yada üye almayı topluluk başkanı tek başına yapamaz.Yönetim kurulundan üyelerin topluluktan çıkması bireyin ya kendi isteği ile olur yada yönetim kurulu üyelerinin 4/3 'ünün isteği ile olur.Yönetim kuruluna yeni üye kabulüde aynı şartlara tabidir.

Akademik liderin   görevden ayrılması   durumunda    topluluk  mensubu   öğrencilerin      salt çoğunluğunun         kabulü ile akademik lideri   topluluk mensubu   öğrenciler  bulur  ve kurum amiri ile istişare ederek  ilgili rektör danışmanına    öneride  bulunurlar. Akademik liderlik görevi  rektör danışmanı tarafından  onaylanır. Topluluk başkanı ve yönetim kurulu seçimi  topluluğun kuruluş aşamasından sonra birden fazla adayın iştiraki ile üyelerin salt çoğunluluğunun oy kullanımı ile olur, dernekler kanunu  kurallarına uygun esaslarda yapılır.Seçim sonunda tutanaklar ilgili Rektör Danışmanı yada Rektör yardımcısının onayına sunulur.Seçim sonunda tutanaklar yönetim kurulunda görevli birimce  mevzuatına demokratik kurallara uygun olup olmadığına bakılarak seçilmiş başkana yönetim kuruluna onay verilmiş olur, görev tevdi edilir.Seçimin demokratik kurallar içerisinde olması esas kabul edilir.

Danışman yada Rektör yardımcısı aday çıkaramaz, seçimde taraf olamaz ,isteğe bağlı olarak divan başkanlığı yapabilir. Yoksa akademik lider divan başkanlığı yapar. Seçim süreci tamamlanır.

Yapılan faaliyetlerin fotoğrafları ve videoları çekilerek basına verilecek halde yazılacak.Web sitesinin haberler sayfasına konulacak. Yapılan etkinliğin basında yer almasını sağlaması için ilgili Rektör Danışmanı'na müracaat edilecek.

Akademik yükselme kritellerinde dosyasına konulmak üzere topluluk Akademik Liderinin görevlerinin tanımları ve teyidi yapılmış format dilekçeyi ilgilinin istemesi halinde Rektör Danışmanı imzasıyla Akademik Lidere verilecektir.

YAPILAN ETKİNLİĞİN WEB SİTESİNDE  HABERLER LİNKİNE  KONULMASI

Topluluğun haberler kısmında konulması gereken etkinlikleri basında yer almasını istediği gibi habere hazır   hale    getirilir.Topluluk kendi   sitesindeki  linke haberi  koyar.   Etkinlik  özenle hazırlanır, fotoğraflarla birlikte haberler kısmına yerleştirilir.    Haber işlemi bittikten sonra Anadolu Ajansına servis edilir,  ya da basına rektörlük yetkililerince  bilboardlara   rektörlük   resmi sitesine,   konulmak üzeri  yetkililere  haberdar  edilir.

Amaçlar doğrultusunda planlanan etkinlikler üç dilde olmalıdır. Topluluğun birinci dili Türkçe, ikincisi ise İngilizce,üçüncüsü ise  dünyada önemsediği ülke veya üniversitesinin dilinden yazılmalıdır. Yabancı dilde yazılan plan ve  amaçlar o ülkenin ilgili üniversite topluluğu yada bölümlerine gönderilerek ortak etkinlik veya  proje  planlaması isteğinde  bulunulur. Etkinlikler üniversite yada  paydaş kurum desteğinde  yapılan   proje  ile gerçekleştirilir.

Topluluk yapımız    Türkiye de  hiçbir  üniversiteye benzemeyen  bir  anlayıştadır.  Gazi  Üniversitesinin   kampus üniversitesi  olmayışı, şehir üniversite  oluşu,   öğretim   üyelerinin   ve öğrencilerin birbirlerini   tanıma   zeminini oluşturmamaktadır. Bu nedenlerden kaynaklanan  şehir üniversitelerindeki  bu dağınıklığa  çözüm aramak  bu kaynaşma ihtiyaçları  giderecek  yapılanma  anlayışını  gerçekleştirdik. Bu netice ile ulusal  ve uluslar  arası üniversitelerle  işbirliği yapma,  proje  yapma , öğrenci kongresi yapma  ,sempozyum  yapma,  kongre yapma  , konferans   yapma,   e-  dergi çıkarma ilgili  paydaş kurumlarla   iş birliği   yapma gibi çağın gereklerini  de   sistematiğin   içine koyarak  şehir  üniversitelerindeki dağınıklığın   olumsuzluğunu   ortadan  kaldırmayı  hedefledik.Taşra  üniversiteleri ile gelişmiş üniversitelerin aralarındaki akademik birikim farklılığını da giderebilecek   olan   bu   yapılanma    modelimiz online  ortamda   ayrı bir bilgisayarlı    paket   programdadır .

MALİYET ÇERÇEVESİ

Üniversitemiz  bu   yapılanmayı Türkiye' ye ve  dünyanın   başka  ülkelerine hizmet  olarak satabilecek   durumdadır. Topluluk   işleyişi   bakımından her topluluk yıl boyunca rektörlük makamının taktir ettiği 1500-2000 kilometre kadar otobüs gerektiren faaliyetler, 1500-2000 TL  kadar toplulukların   giderlerini karşılanmaktadır.Bu rakamlar rektörlük makamının inisiyatifinde olup azaltma  uzatma keyfiyeti makama aittir.Faaliyeti yürüten Rektör Danışmanı yada Rektör yardımcısı konulan etkinliklerin topluluğun amaçlarına uygun olup olmadığına dikkat eder, etkinlikler topluluğun amaçları ile örtüşmelidir. Ayrıca etkinliklerin öğrenci kazanımları inandırıcı olmalıdır.Aksi durumda etkinlik faaliyet  planından çıkarılır.

 

D-ETKİNLİKLERE BAŞVURU

Başvuru format dilekçe ile  rektörlük makamına   hitaben  yetkili rektör danışmanı yada yardımcısına  başvurularak yapılır .

Etkinlikte konuşmacının  adı,yeri,saati,ihtiyaç listesi,kaynakları açıkça belirlenir. Yapılan etkinlikten öğrencilerin  kazanımları dilekçede açık seçik belirtilmelidir.Altında akademik lider ve topluluk başkanının imzası bulunan dilekçe ile Rektör Danışmanına etkinlik için  müracaat edilir.Rektör danışmanı  topluluğun amaçlarını, yıllık  faaliyet  planını,  tanıtım videosunu,  e-dergisini,  üye güncellemesinin standartlara  uyup uymadığını  kontrol eder. Programcı  gözü ile etkinliğin amaçlara uygun olup olmadığını kontrol eder.Bunlar topluluk tarafından yerine getirilmiş ise  etkinliğe onay verilir. Bu  onaydan   sonra ilgili birimler de otobüsü S.K.S topluluk ihtiyaçlarını giderir. Halkla ilişkiler biriminde online ortamında  toplulukların faaliyetlerini görevli birim kontrol eder  başvuru dilekçesi ile karşılaştırır.Eksikleri  ilgili danışmana bildirerek yardımcı olurlar.Böylece bir yıllık faaliyet planının her etkinliği işin ilgili danışmanından onay alınarak yapılır.Öğrenci etkinlikleri de Üniversitenin   her   birimi   tarafından online  ortamda  belirtilen etkinliği izleyebilir ve denetleyebilir.

E-ÖĞRENCİ TOPLULUKLARINI  İLGİLENDİREN ÜNİVERSİTEDEKİ BİRİMLER

Etkinliklerin   izini için  ilk   muhattap akademik lider imzası  ve İlgili Rektör  Danışmanı   onayından  sonra  S.K.S  yiyecekler için , halkla ilişkiler salon tahsisi için,   idari mali   işler    dairesi otobüs  için  dilekçe  bu  birimlere  topluluk   görevlisi öğrenci  tarafından  gezdirilir  ihtiyaçlar  giderilir .

F-TOPLULUKLARIN İDARİ YAPISI

1-Topluluklarda sorumlu Rektör Danışmanı, Rektöre karşı  sorumludur.

2-Topluluktan sorumlu Rektör Danışmanına bağlı sekreterlik

3-Toplulukla ilgili yürütme kurulu (20 Başarılı Topluluğun akademik liderlerinden meydana  gelmiştir ve her yıl performans değerlendirilmesi ile  yenilenir.)

4-Koordinasyon merkezi ( Bilgisayar ve Topluluklar Koordinasyon sorumlusu)

5-Video sorumlusu

6-İç hizmetler,Kurumlar arası proje,Kongre Koordinasyon ve E-Dergi Sorumlusu

7-Üye güncelleme, mezun izleme ve staj sorumlusu

8-İç Hizmetler teknik işler sorumlusu

9-Toplulukların Olağan Kongre ve Kongre Tutanaklarını Arşivleme Sorumlusu

10-Spor organizasyonu ve hafta sonu faaliyetleri sorumlusu

11- Topluluklar TV Sorumlusu

12- Büro Teknik yazışmalar sorumlusu

 

 

G-TOPLULUKLARI İŞLETEN ÖRGÜTÜN YAPI VE OLUŞUMU

Geçmişte bölüm dekanlık sekreterlik mevzuatı ile hantal bir yapıda olan topluluklar yeniden yapılandırma anlayışında rektörlük makamının doğrudan  ilgilendiği bir yapı kurulmuş oldu.Öğrenci merkezlide olan bu yapının  istenilen  etkinliğinde denetlenebilmektedir,bu şeffaf yapılanma 130 öğrenci topluluğu 30.000  örgütlü öğrenci yapısı meydana getirmiştir. Öğrenciyi özgürleştiren bir o kadarda denetletebilen bu yapı  ile Gazi Üniversitesi Türkiye de lider ve  örnek alınacak duruma gelmiştir.Üniversitemizin bu kazanımı başka üniversitelere hizmet satma imkanıda sağlamaktadır.

 Bu yapılanmanın oluşturduğu öğrenci kazanımları:

 1-Öz güvenlerinde  gelişme

 2-Organizasyon iletişim hoşgörü  sahibi olma

 3-Bilgiye değer verme , zamanı planlama  

 4 - Hedef koyma

5- İş başarma

6- Sosyalleşme 

7-Akademik hayata bilinçli hazırlanma

8-Hayata ve istihdam şartlarına hazır hale gelme

9-Topluluğun bilimsel faliyetleri (sempozyum,panel, öğrenci kongresi proje yazma gibi etkinlikler Fakülte ve Yüksekokul Müdürlerinin onay ve destekleri ile seçmeli ders olarak hayata geçirilebilir böylece öğrenci bilgiyi uygulama düzeyinde kullanmış olur.

10-Yardımlaşma arkadaş edinme gibi çok  önemli kazanımları bu yapılanma ile elde etmekteyiz.Topluluk  mensupları öğrencilerimize mezun olduktan sonra  staj ve istihdam konusunda katkı sunmaktadırlar. Online e-dergi çıkarılarak akademik hayata hazırlama, zamanı planlı yaşama, sorumluluk alma, disiplinler arası iş  birliği yapma, bilgi anlayışının   önemini fark   etme ,bilginin uygulama düzeyinde kullanılmasının  önemini kavrama, okulunda kurallara uyma  ,uyumlu olma, kurumunu temsil etme gibi önemli nitelikler kazandıran bu yapılandırma   stratejimiz    öğrenci merkezlidir ve üniversite misyonuna katkı sunmaktadır.

 

Yapılandırmada Uyguladığımız Akademik Yöntemler:

Geliştirilen sisteme bilimsel yön vermek için öğrenci davranışlarından dönüt almak için beşli liker tipi ölçek geliştirilmiştir. Böylece topluluğa  mensup   öğrenci  üzerinde 2.5 yıllık  yapılanmadan kronolojik olarak eğitim öğretim dönemleri halinde dönütler alınmıştır. Bu dönütler için  nitel görüşme,deneme yanılma yöntemi ve gözlem yöntemi  kullanılmıştır.Böylece  öğrenci davranışları ile yapılanma arasında ilişki kurulmuştur.Topluluk mensubu öğrencilerimizden elde edilen verilerle 2.5 yıllık aktif çalışmanın sonucu  olumlu olup  orjınal ve fonksiyonel olduğu kanaati oluştu. Topluluklara mensup aktif öğrencilerin %89'uolumlu yönde davranış değişikliği gösterdiği gözlemimiz ve eldeki verilerin örtüşmesinden anlaşılmaktadır.Bu davranış değişikliğinin  olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir.

 

 

H-TOPLULUKLARIN ONLİNE ORTAMDAKİ LİNKLERİ

Bu Yapı Bilgisayar Ortamında Paket Program Olarak Oluşturulmuş Bağımsız Fonksiyonel Bir Yapıdır.

Öğrenci Topluluklarının bilgisayar ortamındaki yapılanmasında şu linkler mevcuttur.

1.Proje 2023 adı ile topluluk ve kulüpler öğrenci merkezli ve online ortamda yeniden yapılanması programlanmıştır.

2.Bu linklerde topluluklar listemiz mevcut olup kendi arasında 3 farklı gruba ayrılmaktadır.

  1. Fen ve teknoloji
  2. Spor ve aktivasyon
  3. Sosyal ve kültürel

  Olarak ayrışmaktadır. Her topluluk üyesi en fazla iki topluluğa üye olabilmektedir.

3.Topluluk tanıtım videolarını toplu halde görme imkanı vardır.

4.Toplulukların etkinlik videoları online kütüphanecilik anlayışındadır ve bütün etkinlik videları aynı anda listelenebilmektedir.

5.Topluluklar  e-dergiye sahiptir. Topluluklara ait e-dergi linki bütün dergilerin listesini çıkartıp denetletebilmektedir.

6.Etkinlik başvuru dilekçemiz  format olup öğrenciye verdiklerimizle öğrenci kazanımlarını karşılaştırma imkanı veren denetleyici bir linktir.

7.Öğrenci toplulukları çalışanları ve görev dağılımları linki toplulukların yönetim kurulu görevleri ile örtüşmesini gösteren bir yapıdır.

8.Toplulukları standartlaştırma linki yapılandırmada hazırlanan toplulukların bağımsız online sitesinin teknik özellikleri mevcuttur. Hizmet satmada hazır bir yapıyı teşkil etmektedir.

9.Toplulukların kendi web sitesi Yıllık plan ve videoları güncellemede teknik aşamalar.

10.Bütün topluluk üyelerine ulaşabilecek online ölçek linki, bu link ile öğrenci ihtiyaçları, mizyonu, visyonu oluşturmada nitelik ve eyilimlerini tespit etmek için bilimsel verilerin toplanabileceği bir linktir.

11.Her topluluk için tasarlanmış üye linki sadece yetkililerin görebildiği.

12.Her topluluk için üye ol linki topluluk başkanının onay vermesine açık.

13.Her topluluk web sayfasında haberler, basına servis edilecek etkinlikler burada hazır haldedir.

14.Her topluluk web sitesinde duyurular linki bütün öğrenci topluluk üyelerinin görebileceği bir yapıdır.

15.Her topluluk web sitesinde fotoğraflar, video arşivi ve dosya linkleri mevcuttur.

16.Her topluluk web sitesinde topluluğun amaçları,akademik lideri,topluluk başkanı,yönetim kurulu üyeleri ve görevleri, yıllık faaliyet planı, tanıtım ve etkinlik videolarını gösteren linklerdir.

17.Yıllık faaliyet planı doğrultusunda yapılan etkinlikler kırmızı ile boyanır, etkinliğin yapılıp yapılmadığını denetleyen fonksiyondadır.

18. Etkinlik planının değişmesini engelleyen link. ( Okul açılması takiben ilk bir ay içerisinde faaliyet planı yapılır,topluluklar web sayfasına koyar ve değişmez ve izine tabidir.)

19.Bu link faaliyetlerinin teknik özellikleri koordinasyon merkezinde görevli teknik elemanlar tarafından bilinir ve öğrenci topluluklarındaki görev dağılımı yapmış öğrencilere bu beceriler öğretilir. Yönetim kurulu üyelerine bu teknik özellikleri öğretmek koordinasyon merkezindeki teknik elemanlarının görevleridir. Toplulukların Yönetim kurulu üyeleri seçilirken bu teknik özellikleri kavrayacak birikimde olmalarına dikkat edilir.

Bu linklerin oluşturulması bilgisayar teknik tasarımcısından tarafımca istendi. Bu tasarımların yerine geldiği görüldü.

Sonuç Olarak;

Bağımsız web sitemiz bu teknik özellikleri meydana getirecek fonksiyondadır.

I-TOPLULUKLARIN DENETLENMESİ

Toplulukların etkinliklerine denetlenmesi yapılan faaliyetlerin  seçimleri videoları kırmızı ile işaretlenerek yapılır.

Etkinlikler için oluşturulan dilekçe standart olup  akademik lider topluluk başkanı imzası ile  Rektör Yardımcısı yada Rektör Danışmanına gelir.

 Etkinlik dilekçesindeki konuşmacının adı,yer,saat ve ihtiyaç listesinin  uygun olup olmadığını bakılarak onay verilir.Başvuru dilekçesinde faaliyet listesi ve etkinlik kazanımları özellikle istenir.

Yıl sonunda bulunan etkinlik dilekçeleri  toplanarak öğrenciye ne verildi  kazanımlar olarak ne kazandırdıkları noktasında değerlendirme Rektörlük makanınca  yapılabilir.

İ-SİSTEMİN GAZİ ÜNİVERSİTESİNE VE DİĞER ÜNİVERSİTELERE KAZANDIRABİLECEKLERİ

Sistemimizle her yıl öğrenci davranışlarını ölçebiliriz. Ne harcadık , ne kazandırdık. Üniversite yönetimi öğrenci  ile iletişim   kurma ihtiyaçlarını giderme ,olumlu nitelikler kazandırma ,sosyalleştirme ,mensubiyet ve sorumluluk duygusu veren  zaman planlaması işbirliği yapma ,iş birliği   yapma hoşgörülü , bilgi ve niteliğe itibar etme  okulunu ve ülkesini  temsil etme akademik hayata hazırlama ,Türkiye deki ve dünyadaki gelişmeleri izleme gibi   olumlu yönlendirmeleri sistemin oluşturup oluşturmadığına bakılır.  Gazi üniversitesinde üç yıllık bir zaman diliminde   problemlere göre geliştirilen programcılık  anlayışı ile  olumlu  dönüşümler  elde edildi.  Uygulamaya  konulan bu sistem bağımsız bilgisayar  paket programına sahiptir .Başka üniversitelere özellikle  taşradaki  üniversitelerle  ortak etkinlik yaptırma gelişememiş üniversitelere  katkı  sunma, gelişmiş  üniversitelerden istifade  edebilme amacına da   hizmet eden bu sistem farklı üniversitelerdeki öğrenci topluluklarına ortak proje uygulaması , öğrenci konseylerinin  ortak etkinlik  yapma gibi akademik hayatı kolaylaştırdığı gözlenmiştir. Taşra üniversitelerden topluluğumuzdaki  amaçları kullanma  taleplerini   dönüt  olarak aldığımızı söyleyebiliriz.

Sistem uluslar arası öğrenci toplulukları ve üniversitelerle iş birliği yapmaya açık olup bir çok öğrencinin sistem sayesinde burs bulduğu, yurt dışı  bağlantılar  kurduğu   etkinlikler planladığı görülmektedir.

Türkiye deki üniversiteler arasındaki dengesiz büyüme ve gelişmeye çözüm üreten  bu sistem  Türkiye  çapında  denenebilir.

Gazi Üniversitesi tarafından Türkiyede resmi  ve özel üniversitelere bu hizmet sunulabilinir.

Gazi Üniversitesinden başka  bir üniversitede olmayan bu yapı  resmi ve  özel  üniversitelerde hizmet karşılığı satılabilir.Yök tarafından tavsiyede bulunulabilir.Bu yapı toplulukların  hedefleri doğrultusunda  öğrenciyi özgürleştirmekte,akademik sosyal kültürel faaliyetlerin güçlüklerini ortadan   kaldırmakta,öğrenciyi saygınlaştırmaktadır .Bu sistem öğrencinin sevk ve idaresini    kolaylaştıran   şeffaf   denetime açık   rektör yardımcıları ve dekanlar, daire başkanlarınında   denetleyebileceği bir uzman Öğretim Üyesinin yönetebileceği bir sistemdir. Bu sistem öğrenci merkezli  eğitim öğretim  anlayışının  sistemleştirilmiş  halidir.

J -BU YAPILANMADA İSTİFADE EDİLEN İLMİ DİSİPLİNLER

1-Program geliştirme 

2-Sosyal  psikoloji

3-Eğitim psikolojisi

4-Eğitim teknolojileri

5-Bilgisayar eğitimi

6-Spor  psikolojisi

7-Sporda  liderlik

8-Yönetim bilimi

9-Tanıtma stratejileri

10 -Milli   güvenlik

 ilmi disiplinlerinden   istifade edilmiştir.

 

 

                                                                        

                                                                          

                                                                     Öğrenci Topluluklarını ve Kulüpleri  

                                                                     Yeniden Yapılandırma Proje  Sorumlusu

Prof. Dr. Emin KURU

(4 Yıllık Zaman Diliminde Proje Uygulandı ve Tamamlandı.Projenin Bitiş Tarihi Mayıs 2016)