ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ ve İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ ve İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1:  Bu Yönerge ile Gazi Üniversitesi öğrencilerinin birlikte çalışma ortamı içerisinde, öğrenci topluluklarının faaliyetlerini etkin hale getirmek, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik kültürü hazmetmiş, paylaşmayı bilen kendine güveni olan, mensubiyet duygusunu oluşturan, hedef koydurabilen, zamanı planlatabilen, analitik düşünceyi öğretenbilgiyi uygulama düzeyinde kullandıran, biri Türkçe olmak üzere 2 yabancı dille beraber üç dilde planlama yaptıran, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

a)Akademik hayatın gereği olan dergi çıkarmak,  öğrenci kongresi yapmak, konferans düzenlemek, proje oluşturmak, sergi açmak, konser vermek, paydaş kurumları tanımak onlarla ortaklaşa projeler yapmak, etkinlik düzenlemek, üniversitenin vizyon ve misyonuna katkı sunmak, akademik liderin çalıştığı ilmi disiplinin popülasyonu ile ulusal ve uluslararası alanda ilişki kurmak, bu sosyal gurupları buluşturmak, toplulukların evrensel akademik değer ve kriterleri ile tanıştırmak.

b)Fakülte binaları şehrin farklı yerlerinde olduğundan üniversite öğrencilerin birbirini tanımasını, kurum kültürü ve mensubiyet duygusunun artırılmasını ve öğrencinin sosyalleşme sürecini, disiplinler ve fakülteler arası işbirliği anlayışını sağlamak için; 

 • Öğrenci topluluklarına ait bilgilerin bilişim teknolojisi ortamına taşınması,
 • Akademik lider kavramının topluluklarda fonksiyonel hale gelmesi,
 • Ulusal ve uluslararası faaliyetler için bilişim teknolojisinin kullanılarak, üç dilde etkinlik planının yapılması,
 • Üniversite öğrencilerinin çoğunluğunun topluluk yapısında yer almasının sağlanması,
 • Denetlenebilir, şeffaf yapıda bir sistemin kurulması,
 • Toplulukların Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Danışmanı ve akademisyen koordinasyonunda gelişmiş ülkelerdeki örneklerinde olduğu gibi yapılandırılmasının sağlanması,
 • Yapılandırmanın bilişim ortamda oluşturulması sağlanarak, yönetiminingörev tanımlarının yapılması,amaçlanmaktadır.

Kapsam

Madde 2-  Bu Yönerge Gazi Üniversitesinde öğrenim görenöğrencilerin oluşturdukları ve oluşturacakları toplulukların kuruluş, işleyiş ve kapatılmasına ilişkin esaslar ile öğrenci topluluklarının misyon ve vizyonlarının belirlenmesini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3: 2547 sayılı yükseköğretim kanununun 2880 sayılı kanun ile değişik 46. Ve 47. maddeleri uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Dairesi başkanlığının yürüteceği hizmetleri düzenleyen 03 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi teşkilatlandırma yönetmeliğinin 10. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Toplulukların Kurulması ve İşleyiş Stratejisi

 

Topluluğun Adı ve Amacı

Madde 4: Öğrenci topluluğunun adı, amacını yansıtacak nitelikte ve bir ilmi disipline dayalı olmalıdır. Topluluğun adı ve faaliyet alanı ile akademik liderin akademik çalışma alanı ilgili olmalıdır. Aynı akademik birimde aynı amaç ve kapsamda birden fazla öğrenci topluluğu kurulamaz. Ayrıca bir topluluk sadece bir onay yazısı ile faaliyette bulunmak zorundadır.

Topluluk adı ve amaçları, üniversite dışından farklı amaçları olan başka bir kuruluşun uzantısı olmamalıdır.

Akademik lider

Madde 5: Akademik liderin çalışma alanı esas alınarak Üniversitenin misyonu, vizyonu ve program geliştirme doğrultusunda bilişsel, duyuşsal ve psiko motor alanlarda yol haritası olan, paydaş kurumlar, öğrenci kongresi, online dergi, kurumlar arası ortak proje yazma vb. stratejiler içeren açık ve net amaçlar yer alır.

Akademik danışman, akademik lider statüsünde tanımlanır ve literatürdeki görevleri ile sorumludur.

Topluluk akademik lideri akademik yükseltme kriterlerinde A grubu dergide yayın yapmış kabul edilir.

Öğrenci toplulukları, topluluklar için tasarlanmış olan web sitesinde bulunan “Toplulukları Standartlaştırma Stratejisi”ne ve “Öğrenci Topluluklarının Site Hazırlanmasında Teknik Aşamalar”ına uymak zorundadırlar. Web sitesinde bunların şartları zamanla değişeceğinden her topluluk bu linkleri takip etmek zorundadır.    

 

Başvuru

Madde 6: Öğrenciler topluluk kuruluşuna ilişkin başvuruyu ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul müdürlüklerine yapar. Dekanlık/Müdürlük 7 gün içinde başvuru dosyasını ilgili Rektör danışmanına iletmek zorundadır. Rektör danışmanı kurulmasını uygun bulduğu toplulukları Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığına önerir.

Başvuru dosyası içeriğinde;

 • En az 16 kurucu öğrenci adısoyadı, adresi, disiplin durumunu da içeren öğrenci belgesini
 • Akademik liderin adını soyadını, akademik liderliği kabul ettiğine ilişkin imzalı onay belgesini,
 • Topluluğun adını,     
 • Topluluğun amacını,
 • Faaliyetlerin türünü ve bir yıllık faaliyet planını içermek ve yazılı olmak zorundadır.
 • Topluğu tanıtıcı video standartlara uygun hazırlanmak zorundadır.

Bu kuruluş gerçekleştikten sonra öğrenci topluluklarında bilgisayardan sorumlu birim tarafından  online  ortamda hazırlanan  amaçlar etkinlik planı ve tanıtım videosunun yerleştirilmesi için öğrenci toplulukları koordinasyon merkezine  müracaat eder. Burada online ortamda toplulukla ilgili işlemlerin nasıl  aktarılacağı konusunda topluluğun bilgisayardan sorumlu 2 yönetim kurulu üyesine eğitim verilir. 

Öğrenci toplulukları akademik lideri topluluğun web sayfası şifresini öğrenci toplulukları koordinasyon merkezinden zimmetle alır.

Madde 7: Öğrenciler  doktorasını tamamlamış  bir öğretim üyesinin Akademik Liderliğinde ve Akademik Liderin çalıştığı ilmi disiplinin ışığında topluluk kurulması kararını beraberce alırlar.

Bu karara iştirak eden öğrenciler,1 başkan, 1 başkan yardımcısı,1 birinci sınıf temsilcisi,1 Teknik yazışmalar sorumlusu, 2 Web sitesi ve bilgisayar sorumlusu, 2 video çekim sorumlusu, 2 adres güncelleme, mezun izlemesorumlusu, 2 staj ve e- dergi sorumlusu, 2 Toplulukların olağan öğrenci kongresitertip ve arşiv sorumlusu, 2 Kurumlar arası proje, koordinasyon sorumlusu olmak üzere akademik liderle beraber 16 kişilik bir grubun kararı ile topluluklardan sorumlu rektör danışmanına başvurulur. Bu  öğrenciler  yönetim kurulunda zikredilen becerilerine  göre  görev alırlar.

 

Akademik Lider Değişimi

Madde 8: Akademik liderin görevden ayrılması durumunda topluluk mensubu öğrencilerin salt çoğunluğunun kabulü ile akademik lideri topluluk mensubu öğrenciler seçer ve ilgili rektör danışmanına öneride bulunurlar. Akademik liderlik görevi rektör danışmanı tarafından  onaylanır.

 

Madde 9:Topluluklar kuruluş aşamasını gerçekleştirdikten sonra her topluluk kendi hedeflerini üyelere anlatmak zorundadır. Her etkinliğin vizyon stratejisi beraberce belirlenmelidir. Bu zamanlamaeğitim öğretimin  sonunda son etkinliğe prensipte konulan  yaz aylarına da sarkabilen öğrenci kongresi sonrası yapılmalıdır. Mümkün olmamışsa  yeni eğitim öğretim yılının ilk ayında tüm üyelerle beraber akademik  liderin yönlendirmesi ile bir yılık faaliyet planının etkinlikleri belirlenir. Bu etkinlikler de topluluk üyelerine bölüm hocalarına  roller görevler verilmesine dikkat edilir. Bir faaliyet planı en geç eğitim öğretim yılının ilk ayında yapılarak bittikten sonra bir daha plan değişmez. Değişiklik bilgi işlembiriminde yapılacağından  müracaatı gerekmektedir. Bu durum da ilgili Rektör danışmanı bilgisi dahilinde değişiklik  en fazla bir defa yapabilir.Etkinlik yapan bölümler yaptığı etkinliği kırmızı ile boyayarak yaptığını teyit etmiş olur.Topluluklar Fakülte ve Yüksekokullar,Bölümler ve Anabilim Dallarının bünyelerinde ihtiyaca göre birden fazla açılabilir.

Topluluk başkanlarının  görev değişimi  demokratik bir ortamda birden fazla adayın iştiraki ile olur.  Dernekler  kanunu  statüsünde  seçim   yapılır.  Akademik  lider  yada uygun görülen  biri divan başkanlığı  yaparak  seçim süreci  tamamlanmış  olunur.

Seçilen Yönetim Kurulu  akademik lider  öncülüğünde   rektörlük yetkilisine takdim edilir. Rektör danışmanı  onayı ile  olan  yeni yönetim  göreve  atanmış olur.Yönetim kurulundan üye çıkarma yada üye almayı topluluk başkanı tek başına yapamaz.Yönetim kurulundan üyelerin topluluktan çıkması bireyin ya kendi isteği ile olur yada yönetim kurulu üyelerinin ¾’ünün isteği ile olur.Yönetim kuruluna yeni üye kabulüde aynı şartlara tabidir.

Akademik liderin   görevden ayrılması   durumunda    topluluk  mensubu   öğrencilerin      salt çoğunluğunun kabulü ile akademik lideri   topluluk mensubu   öğrenciler  bulur  ve   ilgili rektör danışmanına öneride  bulunurlar. Akademik liderlik görevi  rektör danışmanı tarafından  onaylanır. Topluluk başkanı ve yönetim kurulu seçimi  topluluğun kuruluş aşamasından sonra birden fazla adayın iştiraki ile üyelerin salt çoğunluğunun oy kullanımı ile olur, dernekler kanunu  kurallarına uygun esaslarda yapılır.Seçim sonunda tutanaklar ilgili Rektör Danışmanının onayına sunulur.Seçim sonunda tutanaklar yönetim kurulunda görevli birimce  mevzuatına demokratik kurallara uygun olup olmadığına bakılarak seçilmiş başkana yönetim kuruluna Rektör Danışmanı onay verilmiş olur, görev tevdi edilir.Seçimin demokratik kurallar içerisinde olması esas kabul edilir.

Rektör Danışmanı aday çıkaramaz, seçimde taraf olamaz,isteğe bağlı olarak divan başkanlığı yapabilir. Yoksa akademik lider divan başkanlığı yapar. Seçim süreci tamamlanır.

Madde 10:  Faaliyet planı yapılırken, faaliyet planı akademik liderin öncülüğünde, tüm üyelerin katılımıyla akademik yılın ilk ayın sonuna kadar tamamlanarak ilgili Rektör danışmanına onaya sunulur. Onaylanan faaliyet planı topluluğun web sayfasına konulur. Görev ve roller dönem başı verilmiş olur.

Madde 11: Faaliyet planında yazılı etkinliğin etkinlik izni başvurusu, format dilekçe ile Rektörlük makamına hitaben sorumlu Rektör Danışmanına başvurularak 15 gün öncesinden yapılır.

Madde 12: Her türlü öğrenci etkinliği üniversitenin eğitim, öğretim ve sınav yönetmelikleri, yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği ile yürürlükteki kanunlara ve diğer yönetmeliklere uygun olmalıdır.

 

Madde 13:  Faaliyet planında,

 • Katılan konuşmacının unvanı, adı soyadı, kurumu mutlaka bulunmalıdır.
 • Etkinliklerin adres ve yeri açık bir  şekilde belirtilmelidir.
 • Etkinliklerin saati açıkça yazılmalıdır.
 • Etkinliklerin malzeme ve ihtiyaç listesi yazılmalıdır.
 • Etkinliklerin öz kaynağı (üniversite) proje Avrupa Birliği vb. nereden olduğu yazılmalıdır
 • Topluluk etkinliklerinde amacı ile örtüşmeyen medyatik kişiler tercih edilmemelidir. Bütün etkinliklerde öncelikle alanında temayüz etmiş üniversite öğretim üyeleri tercih edilmelidir.

Madde 14: Faaliyet planı, topluluk akademik lideri, topluluk yöneticileri ve üyeleri ile  yapılacaktır. Faaliyet planı topluluğun amaçları doğrultusunda yapılır. Dönem sonunda topluluk öğrenci kongresi veya çalıştayı yapılır ve bu kongrede bir sonraki faaliyet planın alt yapı çalışması yapılır. Bunlar online ortamda okulun açılmasını takip eden ilk ayda kesinleştirilip ilan edilir.

 

Etkinliklere Başvuru

Madde 15: Başvuru format dilekçe ile  rektörlük makamına   hitaben  yetkili rektör danışmanına başvurularak yapılır. Ve diğer idari birimler Rektör danışmanının onay verdiği etkinliğin gereklerini ve ihtiyaçlarını yerine getirir (ilgili birim otobüs ihtiyacını, SKS ve Basın müşavirliği ve ilgili dekanlıklar). Yapılan etkinlikten öğrencilerin  kazanımları dilekçede açık seçik belirtilmelidir. Rektör danışmanı,  topluluğun amaçlarını, yıllık  faaliyet  planını,  tanıtım videosunu,  e-dergisini ve  üye güncellemesinin standartlara  uyup uymadığını  kontrol eder. Bunlar topluluk tarafından yerine getirilmiş ise  etkinliğe onay verilir. Böylece bir yıllık faaliyet planının her etkinliği Akademik Liderden onay alınarak yapılır. Öğrenci etkinlikleri Üniversitenin   her   birimi   tarafından online  ortamda  izlenebilir ve denetlenebilir.

 

Topluluklar Koordinasyon Merkezinin İdari Yapısı

Madde 16:

Toplulukların faaliyetleri için koordinasyon merkezi ihdas edilir. En az 3 teknik personel ve öğrenci topluluklarından başarılı olan öğrenci konseyinde görevli başkan ya da yönetim kurulu üyeleri bu koordinasyon merkezinde part time çalıştırılarak toplulukların işleyişlerine katkı sunarlar. Online bağımsız topluluklar web sitesi bu teknik personel tarafından yönetilir.

a) Topluluklar online yayın yapan TV kurulur. Burada ilgili uzman öğrenci ve teknik eleman çalıştırılır.

a) Topluluklardan sorumlu Rektör Danışmanı, (Rektöre karşı  sorumludur.)

b) Sekreterya (Topluluktan sorumlu Rektör Danışmanına bağlıdır),

c)Merkez Yürütmekurulu (20 Başarılı Topluluğun akademik liderlerinden meydana  gelmiştir ve her yıl performans değerlendirilmesi ile  yenilenir.)

d) Merkez Yürütme Kurulu en az 3 ayda bir toplanır.

e) Rektör Yürütme Kurulu’na yılda en az bir toplantıda başkanlık eder.

Madde 17: Online ortamda topluluklar için tasarlamış web sitesi koordinasyon merkezinde en az üç teknik elemanla Rektör danışmanı tarafından denetlenir ve yönlendirilir. Öğrenci toplulukları 3 etkinlik grubu altında sınıflandırılır. Bunlar:

1) Fen ve teknoloji

2) Spor ve aktivasyon

3) Sosyal ve kültürel

Mali Hükümler

Madde 18: Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı Kültür Komisyonu tarafından belirlenen tutarlarda topluluklara en az 1.500 TL karşılığı destek (kumanya, çay, kahve, kuru pasta, ses sitemi vb.) verilir. Her topluluğun yıllık en az 1.500 km etkinliklerin amacı doğrultusunda rektör danışmanının onayı ile ilgili daire tarafından otobüs yardımı yapılır.

Genel Kurul

Madde 19: Genel Kurul, topluluk üyelerinden oluşur. Her üye yapılan Genel Kurul Toplantılarına katılabilir. Her üye oyunu bizzat kullanır. Genel Kurul, tatil dönemleri dışında olmak üzere, en az yılda bir defa toplanır.

Genel Kurulun yapılacağı, en az yedi gün önceden, yönetim kurulunun yazılı başvurusu üzerine Dekanlık/Müdürlükçe, gündemi, zamanı, yeri ve ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının tarihini de içerecek şekilde, ilan edilir.

Genel kurul, akademik danışmanın başkanlığında, toplanır ve akademik danışman ve genel kurulca seçilen iki üyeden oluşan divan tarafından yönetilir. Divan tarafından düzenlenen tutanaklar imzalanarak diğer belgelerle birlikte toplantı sonunda yönetim kuruluna teslim edilir.

İlk toplantıda üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının mevcut olması şarttır. Bu sağlanamazsa toplantı yedi gün sonra tekrar edilir ve bunda çoğunluk aranmaz.

Genel kurulun gündeminde, yönetim kurulunun faaliyet raporunun ve planlanan faaliyetlerin görüşülmesi ve karara bağlanması, ayrıca yönetim kurulunun görev süresi sona ermiş ise yeni yönetim kurulunun belirlenmesi, yer almak zorundadır.

Genel Kurul kararları en az yarıdan bir fazla oy çoğunluğu ile alınır.

Topluluk Yönetim Kurulu:

Madde 20: Genel Kurul tarafından yapılacak seçimler sonucu belirlenecek onaltı (16) asil üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ihtiyaç duyarsa yedek üye belirler. Yönetim Kurulu kendi içinden bir kişiyi başkan, bir kişiyi de başkan yardımcısı olarak seçer. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda topluluğun da başkanıdır.

Yönetim kurulu 1 yıl için seçilir. Topluluk başkanı en fazla iki kez seçilebilir.

Bir topluluğun Yönetim Kurulu’nda bulunan öğrenciler, bir başka topluluğun Yönetim Kurulu’nda bulunamazlar

Yönetim Kuruluna seçilebilmek için topluluğa üye olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak gerekir.

Yönetim kurulu seçimi için önce adaylar belirlenir. Birden fazla aday olması şarttır. Seçilen aday yönetim kurulu listesini genel kurulun onayına sunar. Genel kurulun salt çoğunluk oyu ile liste kesinleşir.  Salt çoğunluk sağlanmaz ise yeni liste tekrar genel kurulun onayına sunulur. Mühürlü oy pusulasını sandığa atarak gizli oy kullanır. Oyların tasnifi alenidir

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az 1 kere toplanır. Akademik danışman gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulu toplantısına gözlemci sıfatıyla katılabilir. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az 7 (yedi) gün önce başkan tarafından Yönetim kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi en az dört üyenin katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir.

Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı bu görevi yürütür. Oylarda eşitlik durumunda başkanın, başkanın olmadığı toplantılarda başkan yardımcısının oyu belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri; topluluğu genel kurula çağırmak, genel kurulun yapılmasını sağlamak, üye kabul etmek, genel kurulun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak, projeler geliştirmek ve katılımı teşvik etmek, topluluk çalışmalarına ilişkin Genel Kurul üyelerini bilgilendirmek, Yönetim kurulu karar ve üye kayıt defterini tutmak, Faaliyet Raporlarını ve planlarını hazırlamak ve ilgili yerlere ulaşmasını sağlayarak arşiv oluşturmaktır.

****Topluluk başkan ve yönetim kurulu üyeleri 2 yıl üst üste görev yapmaları durumunda yüksek lisans sınavlarında eşit şartlarda bir adım önde değerlendirilmesi tavsiye edilir.

**** Topluluk başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği seçmeli ders statüsünde 2 kredi yüküne sayılır. Bir öğrenci öğrencilik dönemi boyunca bu haktan bir kez yararlanabilir.

Üyelik

Madde 21: Bir fakülte/yüksekokul bünyesindeki topluluğa Gazi Üniversitesi öğrencisi olan her öğrenci üye olabilir. Ancak “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre, Uyarma ya da Kınama cezalarından daha üst ceza alan öğrenciler toplulukların yönetim kurullarında yer alamazlar.

Üye olmak içinonline ortamda yazılı olarak topluluk yönetim kuruluna başvurulur. Başvuruların üyelik şartlarına uygun olup olmadığı topluluk Yönetim Kurulu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 22: Öğrenciliğin sona ermesi ya da 9. maddede belirtilen cezalardan daha üst bir cezanın alınması halinde topluluk üyeliği kendiliğinden sona erer. Üyelikten ayrılmak her zaman mümkündür. Ayrıca, topluluğun amaç ve faaliyetlerine aykırı tutum ve davranışta bulunduğu, aldığı görevleri iyi niyet ve ciddiyetle yapmadığı, sahip olduğu yetkileri topluluk yararı dışında kullandığı tespit edilen öğrencilerin üyeliği, topluluk yönetim kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

Topluluktan çıkarılan üye, çıkarılma kararına karşı Dekanlık/Müdürlük nezdinde itirazda bulunabilir.

 

Kurumsal Vizyon ve Misyon Doğrultusunda Stratejileri Belirleme ve Amaç Yazma

Madde 23:Topluluğun misyon ve vizyonu ortak akılla öğrencilerin akademik liderinin yönlendirmesi ile toplantı ortamında oluşturulur. Böylece zihinsel kuruluş Akademik Lider ve tüm üyeler ile yapılır. Amaçlar bu ortamda belirlenir.

Madde 24: Topluluk faaliyetlerinde stratejik işbirliği ve  paydaşlık yapacak kuruluşlar açıkça belli olmalıdır.Bunlar;  TÜBİTAK,  Teknopark,Ulusal  Ajans,Kültür  Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Birleşmiş  Milletler Ofisi, Avrupa Birliği Ofisi gibi  açıkça  belirtilmeli  ve amaçların altına  paydaş  kurumlar  başlığı  ile  yazılmalıdır.

Madde 25: Bağımsız web sitesine, personel linki, üye linki,üye listesi linki,tanıtım video linki, etkinlik video linki,e-dergi linki, format dilekçe linki,standartlaştırma linki,site hazırlama linki tasarlanmış olup bu linkler topluluğun teknik elemanları tarafından sağlıklı bir şekilde doldurulmalıdır.

Madde 26:Topluluklara mensup öğrencilerin ihtiyaç analizlerini yapmak ve sistemi test etmek, öğrenci davranışlarına sistemin etkisini ölçmek üzere online ortamda ölçüm yapabilecek ölçek geliştirilmiştir.Bu ölçekle toplulukların misyon ve vizyonu ayrı ayrı ölçülebilir.Ölçüm için emin.kuru.gazi@gmail.com adresinden anket sonuçları değerlendirilecektir.Sistemin günün şartlarına göre geliştirilmesinde veri oluşturulacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Topluluğun Kapatılması/Sona Ermesi

Madde 27: Topluluk, kuruluş amacından sapması, yasa ile ilgili mevzuata aykırı faaliyetler içine girmesi, üniversite içindeki huzur ortamını tehdit etmesi ve yılbaşında onaylanan faaliyet planında sorumlu Rektör danışmanının izni dışındadeğişiklik yapılması halinde ilgili Rektör Danışmanının teklifi üzerine topluluğun sürekli olarak kapatılmasına karar verilir.Her topluluk faaliyet planında belirlediği etkinliklerin 1/3’ünü yapmak zorundadır. Aksi halde topluluk kapatılır.

Madde 28- Bu yönergede hükmü  bulunmayan hallerde Gazi üniversitesi senatosunun vereceği kararlar uygulanır.

Yürürlük

Madde 29- Bu yönerge,Gazi Üniversitesi senatosu kabul tarihinde yürürlüğe girer. Bu tarihte (17.06.2010) sayılı yönerge yürürlükten kalkar.

Madde 30- Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde akademik bir birime bağlı olmayıp Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı tarafından açılan öğrenci toplulukları, bir Fakülte veya yüksekokul bünyesinde ilgili rektör danışmanının koordinasyonunda faaliyet göstermeye başlamalıdır. Aksi takdirde topluluk kapatılır.

Yürütme

Madde 31- Bu yönetmelik hükümlerini Gazi üniversitesi Rektörü yürütür.