Öğrenci Toplulukları Yönetme Stratejisi

1. Öğrencinin muhtat dilekçe ile müracaat etmesi sağlanacaktır.

2. Dilekçe ile başvuran topluluğun standartları yerine getirip getirmediği, yıllık etkinlik 

planının yapılıp yapılmadığına, tanıtım videosunun hazırlanıp hazırlanmadığına, online 

dergisinin çıkarılıp çıkarılmadığına bakılır. İnternetten kontrol edilir.

3. Yapılan etkinliklerin amaçlar doğrultusunda olup olmadığı kontrol edilir.

4. Toplulukların otobüs limiti olan 2000 km’nin dolup dolmadığı,1500 Liralık topluluk 

başı harcama limitinin dolup dolmadığı kontrol edilir. Eğer bu limit dolmuşsa 

yönetimin belirleyeceği rayiçten faaliyetler yapılmaya devam eder.

5. Topluluk kongrelerinin ve danışman değişikliklerinin sağlıklı işleyip işlemediği, 

demokratik kurallar içinde olup olmadığı, her iki seçimde de çoğunluğun isteğine 

uyup uymadığı prensibi kontrol edilir.

6. Faaliyet başvurusunda bulunan topluluğun üye güncellemesi yapıp yapmadığı, telefon 

numarası ve mail adreslerini verip vermediği  kontrol edilir.

7. Yukarıdaki şartları yerine getiren topluluğun faaliyet dilekçesi onaylanır ve faailyet 

yapma avantajları, belirlenen otobüs harcama giderleri ve etkinlik için yer bulma 

yükümlülüklerini yönetim yerine getirir.